Prawo łowieckie

Podstawowym aktem regulującym prowadzenie gospodarki łowieckiej jest akt prawny z 13 października 1995 roku – prawo łowieckie. Ustawa ta określa cele łowiectwa do nich można zaliczyć: ochronę i gospodarkę zwierzętami łownymi, kształtowanie środowiska przyrodniczego przy uzyskaniu właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierząt. Zwierzęta łowne na wolności stanowią własność skarbu państwa i są dobrem ogólnonarodowym. Państwo wzięło na swoje barki odpowiedzialność za stan zwierząt łownych i tą odpowiedzialność realizuje przez stowarzyszenie jakim jest Polski Związek Łowiecki.

Koła łowieckie

Zrzeszone w PZŁ koła łowieckie realizują powierzone im zadania w zakresie prawidłowego utrzymania populacji zwierzyny łownej. Każdy członek PZŁ (myśliwy), aby mógł realizować nałożone na koła łowieckie zadania musi przejść odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną. Myśliwi dbają o wszystkie zwierzęta, w tym o zwierzęta łowne poprzez zakładanie poletek (żerowisk), ustawiają paśniki oraz lizawki. Szczególnie dotyczy to okresu zimowego, w tym czasie występuje niedobór naturalnego bazy żerowej.
Obecnie w Polsce PZŁ jest organizacją zrzeszającą ponad 120 tysięcy myśliwych.